Dofinansowania

Informujemy, że VT- Sport Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na wyjazd na indywidualną misję gospodarczą na targi Salone Nautico Venezia 2024, związaną z promocją MŚP w kraju i za granicą w ramach projektu „Ster na eksport”

W ramach wyjazdu na targi Salone Nautico Venezia 2024 firma zaprezentuje swoją markę produktową VTS Boats wśród innych zagranicznych wystawców. Na targach premierę będzie mieć najnowszy model jachu – Flying Shark 7.7. Charakter targów („na wodzie”) umożliwi przetestowanie jednostki potencjalnym zainteresowanym.

Udział w wydarzeniu dofinansowany w ramach projektu niekonkurencyjnego pn „Ster na Eksport” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 1.9 Przygotowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw (w tym wspólne projekty przedsiębiorstw i IOB) – Typ projektu 3 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP.

Tytuł projektu: Ożywienie gospodarcze Specjalnej Strefy Włączenia oraz poprawa konkurencyjności VT-Sport Sp. z o.o. poprzez budowę zakładu produkcyjnego w Dobrzanach

Nr projektu: RPZP.01.06.00-32-0018/18

Cele projektu

Cel główny projektu:
Poprawa pozycji konkurencyjnej VT-Sport na rynku krajowym i międzynarodowym

Cele szczegółowe projektu:
1. Rozszerzeniu asortymentu i grupy docelowej klientów
2. Umocnieniu pozycji rynkowej VT-Sport i polskiego przemysłu łodzi rekreacyjno-sportowych na rynkach krajów europejskich
3. Ograniczeniu wpływu sezonowości i warunków pogodowych na działalność przedsiębiorstwa.

Planowane efekty

Realizacja projektu wpłynie w sposób znaczący na poprawę pozycji przedsiębiorstwa poprzez:
– Umożliwienie uzupełnienia oferty nowy produkty – łodzie rodziny VTS 31, na które klienci zgłaszają zapotrzebowanie, a które będą wyróżniać się funkcjonalnie i cenowo od produktów konkurencji.
– Umożliwienie wzrostu marży i rozwoju działalności w segmencie stanowiącym główne źródło dochodu wnioskodawcy poprzez uruchomienie we własnym zakresie montażu sanek składanych.

Podstawowymi rezultatami projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej i procesowej prowadzące do wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie wnioskodawcy.
Na tej podstawie założono osiągnięcie:
Wskaźników produktu:
a) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa]: 1 przedsiębiorstwo (rok docelowy: 2022)
b) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa]: 1 przedsiębiorstwo (rok docelowy: 2022)
c) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) [zł]: 3 322 975,84 zł (rok docelowy: 2022)
d) Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29) [przedsiębiorstwa]: 1 przedsiębiorstwo (rok docelowy: 2022)
e) Liczba nabytych środków trwałych: 57 szt. (rok docelowy: 2022)
f) Powierzchnia utworzonych/przebudowanych nieruchomości zabudowanych: 1 745,10 m2 (rok docelowy: 2022)
g) Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) [przedsiębiorstwa]: 1 przedsiębiorstwo (rok docelowy: 2022)

Wskaźników rezultatu:
a) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC]: 16 EPC (rok docelowy: 2023)
b) Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.]: 1 szt. (rok docelowy 2023)
c) Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.]: 1 szt. (rok docelowy: 2023)

Wartość projektu:
Całkowita wartość wydatków: 5 240 077,28 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 4 260 225,43 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 917 101,44 PLN

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności VT – Sport Sp. z o.o. na międzynarodowym rynku łodzi sportowych i rekreacyjnych poprzez realizacje projektu badawczo-rozwojowego wraz z przygotowaniem do wdrożenia nowych produktów
Nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0021/17

Cele projektu

Głównym celem projektu jest:
Zwiększenie konkurencyjności na rynku regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym poprzez stworzenie modelu bazowego łodzi oraz dwóch dodatkowych wersji kadłuba (Capri i Bowrider).
Cele szczegółowe projektu to:
– Stworzenie innowacyjnego produktu (innowacja produktowa i organizacyjna) w podmiocie VT- Sport.
– Realizacja projektu wpłynie w sposób znaczący na potencjał rozwojowy VT- Sport poprzez wejście na nowe rynki, poszerzenie ofert zbytu a tym samym zwiększanie przychodów przedsiębiorstwa.

Planowane efekty

Efektem projektu będzie innowacyjny produkt w postaci rodziny modelowej łodzi VTS31 (trzy wersje pokładu Flying Shark, Capri, Bowrider) o unikatowej funkcjonalności, parametrach i stylu w porównaniu do innych łodzi o podobnych oraz większych wymiarach. Przeprowadzenie prac B+R objętych projektem umożliwi wytworzenie gotowych do wdrożenia produktów, które zostaną wpisane na stałe do działalności gospodarczej Wnioskodawcy i będą stanowiąĆ poszerzenie jego oferty.
Realizacja projektu wpłynie w sposób znaczący na potencjał rozwojowy VT- Sport poprzez wejście na nowe rynki, poszerzenie ofert zbytu a tym samym zwiększanie przychodów przedsiębiorstwa. Projekt przyczyni się bezpośrednio do osiągnięcia przez VT-Sport następujących korzyści ekonomicznych obejmujących zwiększenie:
1. Potencjału konkurencyjności na rynku międzynarodowym
2. Portfela klientów
3. Poziomu przychodu
4. Stopnia kooperacji z innymi podmiotami regionalnymi/ponadregionalnymi/międzynarodowymi
5. Poziomu współpracy z nowymi kontrahentami
6. Skali produkcji oraz wzrost przychodu kooperantów regionalnych i ponadregionalnych.

Zaplanowane wartości docelowe wskaźników rezultatu:
Liczba technologii, rozwiązań przetestowanych/gotowych do wdrożenia: 1 szt. (rok docelowy: 2019)
Liczba zgłoszeń wzorów przemysłowych [szt.]: 1 szt. (rok docelowy: 2019)

Wartość projektu: 916 101,00 PLN (całkowita)
Wkład Funduszy Europejskich: 468 972,50 PLN

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla „VT-Sport” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nr projektu: POIR.03.04.00-14-1030/20

Cele projektu

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty

Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa [szt.]: 3
Rok osiągnięcia wartości docelowej: 2020

Wartość projektu: 107 676,09 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 107 676,09 PLN